Havarijní servis

Provádíme:

  • prasklá voda
  • vytopení od sousedů
  • navrtané potrubí
  • kapající radiátor

Způsoby odstraňování havarijních situací:

  1. Havárie s nutností okamžitého zásahu nutného k zabránění vzniku škod na majetku objednatele s příjezdem na místo havarijní situace do 60 min. od nahlášení na dispečink zhotovitele a okamžitým následným odstraněním havarijní situace.
  2. Ostatní běžné havárie, kde nehrozí poškození majetku objednatele budou zajištěny v průběhu téhož dne, kdy byly nahlášeny na náš dispečink.
  3. V případě havárie většího rozsahu naši pracovníci neprodleně zabezpečí havarijní situaci tak,aby nevznikly škody na majetku objednatele (opět s příjezdem do 60 minut od nahlášení na náš dispečink) a okamžitě vyrozumí prostřednictvím dispečera objednatele o objemovém a případně finančním rozsahu, nutného k celkovému odstranění této havárie. V případě souhlasu objednatele provedou odstranění takovýchto havarijních situací v průběhu následujících pracovních dní.
  4. V případě, že se bude jednat o práce spojené pouze s běžnou údržbou domovního fondu (například výměny baterií a zařizovacích předmětů), kde není riziko případného vzniku škod na majetku objednatele budou tyto práce provedeny v termínu sjednaném tak, aby vyhovoval oběma zúčastněným stranám.